Eğitimin Konusu:
İnanmakla bilmek arasındaki ilişki ve farklılık, inanç, din ve bilime nasıl bakıldığıyla anlaşılır.
İnancı bireysel, dinleri toplumsal yönleriyle kavramak, inancı tarihsizleştirirken dini tarihin ve dolayısıyla sosyolojinin konusu yapar.

Toplumu anlayabilmek için gerekli görülen akılcılıkla, bireyin mistik dünyası dolayısıyla bütün sezgi kapasitesi red mi edilmiş oluyor?

Yoksa “bilmek” de toplumun dışında ve ötesinde olabilen yalnızca bireysel bir eylem midir ve toplumun bireyi etkilemesinin sonucu aklı seçici algının esiri mi yapar?

Bu soruların karşılığı gene avcı-toplayıcılardan ilk yerleşik toplumlara ve insanlığın yarattığı ilk uygarlık ve dinlerin mezhep ve tarikat olarak yayılarak aldığı biçimlerin tarihine bakmakla çıkarılabilecek… Teori ve pratiğin uyumuna paralel biçimde bilinç ve vicdanın tarihinin izini sürmek, insanlaşmanın ve evrenselleşmenin de tarihidir.

İnancın Tarihi - İnanç, Din ve Toplum eğitimimizi yürütecek Kudret Emiroğlu’nun kültür tarihi, şehir tarihi, yerel tarih ve İkinci Meşrutiyet dönemi ile karşılaştırmalı etimoloji üzerine  kitapları ve makaleleri yayınlandı. İngilizce ve Osmanlıca’dan çeviriler ve editörlük yaptı. Halen Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde çalışıyor. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin kurucularından ve yayın yönetmenidir.

Kudret Emiroğlu ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde gerçekleşecek İnancın Tarihi - İnanç, Din ve Toplum eğitimimizde işleyeceğimiz konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

1.Hafta : İnanmak, Bilmek, Sevmek: İnsanın Bilişsel Kaynakları:
İnanmak ve bilmek kavramlarının kapsam ve içeriği; akıl, sezgi ve insanlığın bilişsel kaynakları ile inanç dünyasının ilişkisi, bilinç, vicdan ve vecd/trans; ahlak ve erdem ilişkisi.

2.Hafta: İnanç: Doğa ve İnsan ile Toplum ve Din İlişkisi:
İnanç ile din arasındaki ilişki ve farklılık, insanın evren/doğayla ilişkisi ve kendi toplumsal örgütlenmesi ile inanç dünyasının ilişkisi; mitoloji ve teoloji.

3.Hafta: Kutsal ile İyilik/Kötülük – Kefaret/İbadet:
Kutsallık kavramı ile insan pratiğinin ilişkisi, kötülüğün kaynağının açıklanışı, kefaret-terk edilme duygusu ve ibadetin temel mantığı; cennet ve cehennem; büyü ve kehanet.

4.Hafta: Hayvancılık ve Tarım: Sümer, Mısır, Girit:
Avcı-toplayıcılıktan yerleşik topluma geçiş ve dinlerin ortaya çıkışı; sömürü ve uygarlık, anaerkillik ve ataerkillik, devlet ve ruhban sınıfı.

5.Hafta: Hinduizm ve Mitracılık, Mezhepler ve Tarikatlar:
Din ve mistisizm; mezhepler ve tarikatların ortaya çıkışı ve çekirdek uygarlık bölgelerinin etkileşimi; ilk tarihsel veriler; şamanlık ve ermişlik; yoga ve aikido.

6.Hafta: Semavi Dinler ve İnsanlık Kavramı:
Semitik kavimlerin dinselliği, İbrahim dini; evrensellik ve insanlık kavramının ortaya çıkışı, Doğu ve Batı; Hindistan, İran ve Roma dünyaları.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde gerçekleşecek Kudret Emiroğlu ile İnancın Tarihi - İnanç, Din ve Toplum eğitimimizin en az 5 dersine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.