Eğitimin Konusu:
Eski Yunan dilinde “mythos” sözcüğü “söz, konuşma, öykü, masal, efsane; haber, söylenti, rivayet, şaia; diyalog, ikili konuşma; karar” anlamlarına gelmektedir. Homeros destanlarına baktığımızda ise her ayrıntıya dikkatle odaklanan belirli bir uzunlukta ve genellikle toplum önünde yapılan ve otoriteyi gösteren konuşma eylemidir mitos. Bu doğrultuda mitos, ilk veya ilkel insan topluluklarının evreni, yeryüzünü ve doğa olaylarını kişileştirerek yorumlama veya henüz sırrını çözemedikleri hayat ile ilgili her türlü sorunu kendileri için anlamlı olacak biçimde açıklama gereksiniminden doğmuş öykülerdir.

İnsan düşüncesinin bir aşaması sayılan mitoslar, insanın sezgi gücü ve doğasında var olan zaaf ve tutkuları ortaya koymasıyla çağlar üstü bir geçerliliğe, çok yönlü bir kullanışa kapı aralar. Eski Yunan dininde önemli rol oynayan mitoslar, ritüellere bakış açılarını açıklar ve insan davranışları ile evren üzerine derinlemesine düşünmeyi sağlarlar. Bunun sonucu olarak mitoslar, zamanımıza değin sanat alanlarının yararlandığı bitmez tükenmez bir esin kaynağı olmuştur.

İnsan merkezli yapıya sahip Eski Yunan mitosları, din adamlarının değil, sanatçıların uğraşıdır. İlkin sözlü, sonra yazılı edebiyat ve pek çok sanat dalını besleyen ve işlendikçe değişen mitoslar, sayısız ozan ve yazar ile plastik sanatlar alanının usta yaratıcıları kadar çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Her biri bir mitosun büyülü dünyasından mesajını veren destan, lirik şiir, tragedya, komedya, tarih gibi yazınsal türlere konu olan mitosların büyük bölümü varlıklarını zamanımıza kadar devam ettirmektedir. Geçmişin sisleri arasından taşınan türlü çeşit sanat eseri sayesinde mitoslar, günümüzde de her türden edebiyat eserini, görsel ve plastik sanatları ve de özellikle yedinci sanat dalı sinemayı etkilemeye devam etmektedir.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde gerçekleşecek Eski Yunan ve Roma Mitolojisi eğitimimizde işlenecek konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta: 
Mit ve Mitolojiyi Yorumlama Yolları ve İşlevleri

2. Hafta: 
Hesiodos’un Bize Anlattıkları: Tanrıların ve Evrenin Yaratılışı

3. Hafta: 
Homeros’un İlyada’sındaki Mitler ve Tarihsellik

4. Hafta: 
Homeros’un Odysseia’sında Kahramanın Serüvenlerinin Simgeleri

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde gerçekleşecek Eski Yunan ve Roma Mitolojisi eğitimimizin tüm derslerine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitimimiz tek ders girişe açıktır.